دانلود رمان کیستار pdf رابین با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کیستار pdf رابین با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان رابین مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان کیستار

بهنام تـوی تابستـون تصمـیم مـی گیره به باشگـاه تکواندو بره

هومن فرشاد آرمـین و رابین چهار پسر گروه نحس هم تـوی این باشگـاه حضور دارن

آشنایی کـاملا ناخـواستـه و تصادفی این پسر با گروه نحس باعث مـیشـه

دانلود رمان لالایی پیانو مسیحه زادخـو

متن اول رمان کیستار

سالن تـو سکوت بدي فرو رفتـه بود و اجازه ي هیچ تقلبی رو نمـی داد مستاصل به

فرشاد خیره شـدم سرش

پایین بود و با سرعت ۲۴۰ روي برگـه چیزي مـی نوشت

زیر چشمـی نگـاهی به مراقب انداختم؛ حواسش به ما نبود زیر لب گفتم

فري فري

لعنتی چرا نگـاه نمـی کرد

کمـی بلند تر گفتم

فرشاد

تکونی خـورد و بهم خیره شـد زمزمه وار پرسیـد

با صداي هیسس مراقب سریع سرمونو انداختیم

پایین و به برگـه هامون خیرهکدوم سوال

شـدیم

براي هزارمـین بار خـودمو لعنت کردم که چرا سریال کره اي رو به خـوندن زمـین

ترجیح دادم

صداي فرشاد تـو گوشم پیچیـد

بهنام

سریع بهش خیره شـدم

بنال کدوم سوال

دوازده و پنج و شش و هفت و ده!

چند بار پلک زد چشامو مظلوم کرد مـیفتم کمکم کن

مراقب داد زد

چه خبره اون ور

ما رو مـی گفت چشم گردوندم و دوباره به

برگـه ام خیره شـدم با یه حساب سر

انگشتی فهمـیـدم با زور تقلب و

چرت و پرت نوشتن؛ اگـه خدا و احمدي بهم رحم کنن شایـد ۱۰ مـی گرفتم تازه شایـد

اه جگر سوزي کشیـدم اي بسوزه صدا و سیما که من رو بیچاره کرد دیـدي

دیـدي تجدیـد شـدم دیـدي تروخدا

ا ا ا اخه کدوم محصلی موقع امتحانا مـیره فیلم و سریال مـی خره اونم ۲۴قسمت

خدا بابا منو مـی کشـه که

حاال بهنام مـی مردي این اخري امتحانت رو مـیـدادي

 بعد مـی نشستی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا