دانلود رمان کژال منی pdf از Mahsa g i با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کژال منی pdf از Mahsa g i با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Mahsa g i مـیباشـد

موضوع رمان:ترسناک/ارباب رعیتی/عاشقانه/هیجانی/رازآلود

خلاصه رمان کژال منی

سمت بیبی رفتم، بنده خدا کنار تنور مشغول پخت نون شیری خـوشمزه بود

بیبی با اون دستـهای پینه بستـهاش با عشق نونها رو به داخل تنور مـی زد

بعد مرگ مادر بیبی ازم نگـهداری کرد، پسرش زیر دستـهای خان ده جون داد

اما هنوز سرپاست! همـین نیرویی بیبی من رو به اینجا رسوند…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان کژال منی

سمت بیبی رفتم مـیخـواست نون رو به داخل تنور بزنه که دستش رو گرفتم که ترسیـده

سرش رو بلند کرد و هینی کشیـد گفت:

دختر گیس بریـده ترسیـدم، این چه کـاری بود که تـو کردی؟

در جواب حرف بیبی خنده ریزی کردم که لبخند شیرین و دلنشینی زد دلم ضعف رفت،

سریع گونش رو بوسیـدم

به چین و چروک های روی صورت بیبی نگـاه کردم که با هر خنده صورتش بیشتر

چین مـیخـورد

چینهایی که از هزاران درد حرف مـیزدن با مهربونی ذاتیم گفتم:

کژال به فدای بیبی بشـه، خـودت رو خستـه نکن من انجامش مـی دم

بی بی با دل نگرونی گفت:

دردت به جونم فقط این کـار نیست تـو با بابات بایـد برین داخل باغ خان تا اَنارها رو

بچینین برو مادر خـودت رو خستـه نکن

اخمـی ظریف روی پی شونیم نشست آروم لب زدم:

بیبی نشنوم، خستـه برای چی؟! من یک دختر لرم بیبی با این چیزها از پا در نمـیام،

شما برو سر وقت نمازت، من رو هم دعا کن

بی بی با مهربونی لب زد:

دخترم ایشاهلل عاقبت به خیر بشی

با سرخـوشی گفتم:

التماس دعا بیبی جان

بعد رفتن بیبی، سریع شروع به پختن نونها کردم و داخل تنور مـیزدم

بعد از پخت نونها سرپوش روشون ….

لینک دانلود به درخـواست نویسنده برداشتـه شـد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا