دانلود رمان پرنسس دریای آتشین pdf از نگین شاهین پور با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پرنسس دریای آتشین pdf از نگین شاهین پور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نگین شاهین پور مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان پرنسس دریای آتشین

درمورد دخترییه که مادرش رو تـوی ۱۴سالگی و نامادریش

مورد اون رو مورد اذیت وآزار زیادی قرار مـیـده ولی

این وسط یه عشقـی گریبان دختر داستانمون رو مـیگیره…

مشکلات زندگیش از اینجا شروع مـیشـه…

دانلود رمان چشمانی به رنگ عسل زهره کلهر

متن اول رمان پرنسس دریای آتشین

باصدای در اتاقم دست از درس خـوندن برداشتم و اجازه ورود دادم:

مثل همـیشـه اکرم خانوم بود)خدمتکـار(

جانم اکرم خانوم؟

اکرم خانوم:دخترم ناهارحاضره گفتن صدات کنم

چشم مـیام االن بالبخندی از اتاق خارج شـدبلندشـدم و

به سمت مـیزآرایشیم رفتم و دستی به

موهای بلندومشکیم کشیـدم نگـاهی به چهرم

انداختم،لبای گوشتی،پوستی سفیـد،

چشای درشت سبزآبی خـوشکلی چه فایـده داره وقتی

آرامش نداری؟؟

آهی کشیـدمو راهییه پایین شـدم

بادیـدنش تنم لرزیـد صندلی رو به عقب کشیـدم

مثل همـیشـه دستـوری حرف زد

لیال:چرا دیرکردی؟بخاطر تـوغذا سردشـد؟

آال:داشتم درس مـیخـوندم،بعدم مجبور نبودیـد منتظرم بمونیـد

لیال:باخشم بلند شـد که صندلی یه صدایی گوشخراشی ایجاد کرد

وادمه داد:دختره ی کستاخ از کی تاحاال واسه من زبون در اوردی هاااان؟؟

بابادستشوگرفت گفت:آروم باش عزیزم،خـودم ادبش مـیکنم

وروبه من گفت:مـیـدونم چیکـارت کنم

دختره ی بی عقل چه طرز صحبت کردن با نامادریتـه؟؟

بغضی به گلوم چنگ انداخت وداشت خفه م مـیکرد من که چیز بدی بهشون نگفتم

بابا:زود باش بیادست لیالرو ببوس و ازش معذرت بخـواه

آال:ولی بابا م نذاشت حرفمو ادامه بدم

بابا:همـین که گفتم

بااکراه بلندشـدمو روبروش قرارگرفتم

تـوچشمایی که ازشون تنفرداشتم خیره شـدم:معذرت مـیخـوام

شیطانی نگـام کردوگفت:نوچ نوچ معذرت خـواهیه خشکوخالی نمـیشـه که

ودستشو به جلو آورد

فکری به سرم زد

خم شـدم روی دستش

و گـازی محکم که کمـی از اذیت کردنای چندساله رو جبران مـیکردگرفتم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان