دانلود رمان نسل عاشقان pdf از ر. اعتمادی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نسل عاشقان pdf از ر اعتمادی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ر اعتمادی مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان نسل عاشقان

رمانی درباره ی سرگذشت یک دختر کوچک

روستا زاده به نام شوکـا که شـهرآشوبی مـی شود

دختری خستـه از کـار کردن در مزرعه و خانه های روستا و

زیر دست نامادری بی انصاف به تـهران پناه مـی آورد و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان زندگی خصوصی منا معیری

قسمت اول رمان نسل عاشقان

)مادرش اين دختر بدبخت رو فرستاده تا كلفتي تـو رو بكنه ،

اونوقت تـو مي خـواي اونو بفروشي كبري

به التماس افتاد به: خدا اشتباه ك مي ني بهتره از

اين بچه بپرسي تا حاال كسي بهش دست زده

رايا خـودش را روي صندلي انداخت ضربه اي به كه

مغزش فرود آمده بود كم سنگين نبود ، پس

ماري ارمني نيست ، پدر و مادرش ارمني نيستند
سخني از نويسنده:

در آغاز تصميم گرفتـه بودم اين كتاب با را عنوان )) ماد ر ايراني(( منتشر كنم به بنا اما داليلي كه در متن

كتاب خـواهيد ديد ، عنوان))نسل عاشقان (( بر آن نهادم اين كتاب با را فروتني بسيار و احساس انساني

و ايراني )) به شوكا(( تقديم مي كنم كه وقتي داستان را باتمام رسانديد ، شما هم او به را آن تقديم مي
داريد

نوشتـه پ شت كتاب:

امروز به كه تمامي آن سالها نگـاه مي كنم

مي بينم زندگي نسل ، ما تاريخ اين ديار است

به و راستي هر كدام عمري تجربه بوده اند

از كودكي چون بزرگساالن زندگي كرديم

و چون به بزرگسالي رسيديم ،

مسئوليتي فراتر از تـوان بر دوش كشيديم

اما اميدواريم كه فرزند ان امروز

از شنيدن قصه ي نسل ، ما

تجربه اي بياموزند را ما و باور كنند

نسلي كه نسل عشق بود و مهردرياي خزر در آن ساعت از روز

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا