دانلود رمان مرکا pdf از عاطفه نیک طلب با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مرکـا pdf از عاطفه نیک طلب با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان عاطفه نیک طلب مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان مرکـا

که معشوقش را به وصال دیگری مـی رساند و درست جایی که فکر مـی کرد همه چیز تمام شـده،

ورق سرنوشت او بر مـی گردد وچشم هایم بی نور و تاریک مـی نمود و زیرشان هم گود رفتـه بود

از بس که اشک ریختـه بودم… آن کرمـی که تبسم برای تیرگی زیر پلک هایم، معرفی کرده بود

دانلود رمان قرارمون یادت نره زینب رحیمـی

متن اول رمان مرکـا

و به قول خـودش مال فلان شرکت و کشور هم بود، هیچ تاثیری در از بین بردن آن سیاهی نداشت

پوزخندی به قـیافه ی داغون و بی حالتم زدم آب دهانم را قورت دادم شانه ام

را برداشتم و روی موهایم کشیـدم از صدای نخراشیـده ی شانه کردن موهای در

هم گره خـورده ام، دندان روی هم ساییـدم

اوایل چقدر به آن ها مـی رسیـدم و مرتب نگـهشان مـی داشتم که مبادا حتی یک تار مویم بریزد اما

حال/// از آن موهای براق بلوطی رنگم که جعد ملایمـی داشت،

تنها یک کپه موی وز شـده ی قهوه ای مات باقـی مانده بود

نگـاهی به ساعت روی مـیز آینه و شمعدانم انداختم آهی کشیـدم او کم کم مـی رسیـد

شامم را که پختـه بودم خانه هم که تمـیز بود فقط بایـد کمـی به سر و وضعم مـی رسیـدم

و به قولی بایـد جلوی شوهرم مرتب و آراستـه حاضر مـی شـدم

بازهم پوزخند زدم و نگـاهی به تـونیک بلندی که به تن داشتم انداختم رنگ مشکی اش باعث مـی شـد

شکننده تر و ضعیف تر از آن چیزی که هستم به چشم بیایم! اگر مـی خـواستم

من حالا را با یک سال پیش مقایسه مـی کردم، تفاوت بیست کیلویی ام از لحاظ سایز چشمـگیر بود

 انگـار درست بود که مـی گفتند غم و غصه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان