دانلود رمان طلعت pdf از ژاله صفری با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طلعت pdf از ژاله صفری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ژاله صفری مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان طلعت

این رمان گویای یک سرگذشت واقعی از زندگی زنی به نام طلعت است

طلعت در طفولیت، مادرش را ازدست مـیـدهد و در چهارده سالگی پدرش را

به همـین دلیل یک زندگی ناخـواستـه از جانب اطرافیان به او تحمـیل مـیشود

در پانزده سالگی او را به مردی که چهل سال از او بزرگتر است شوهر مـیـدهند و

او از ادامه تحصیل که بزرگترین آرزویش بود باز مـیماند و همـین باعث مـیشود

درگیر ماجراهایی که در واقع پیامد این ازدواج است شود، او برای دومـین بار و

برخلاف مـیل قلبیش ازدواج مـیکند ، در این بین سایۀ عشقـی واقعی تا پایان

عمر او را تعقـیب مـیکند .طلعت در طول زندگی یک چیز را هرگز فراموش نکرد

او یک انسان واقعی ، مهربان و ایثارگر بود و تا پایان عمر این صفات را هرگز از خـود دور نکرد..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان رنج نامه فرنگیس ژاله صفری

قسمت اول رمان طلعت

طلعت بسختی نفس مـیکشیـد ودرآغوش “روزبه”لحظه هاي آخر زندگیش رامـیگذراند،اوبعدازیکسال تحمل

بیماري جانفرسا مـیرفت که درآغوش مرگ آرام بگیرد، طلعت باصدایی بیرمق گفت:آب ، “گلریز” به سمت

آشپزخانه دویـد تا آب بیاورد طلعت همانطورکه به چشمان پسرش خیره شـده بود آرام آرام پلکهایش را برهم

گذاشت ، روزبه خـودراباختـه بود، شانه هاي طلعت را مرتب تکـان مـیـدادو باصداي بغض آلودش مـیگفت

مامان…مامان…….. طلت دردنیاي دیگري بود، شایـد درعالم برزخ یابیهوشی ، هرچه بوداوخـودرا درون تـونل

تاریکی دیـدکه دوان دوان از آن مـیگذشت، اما بااینکه به سرعت مـیـدویـد نه نفس کم مـیاورد ونه ازدردهایش اثري

بود، وحشت سراپاي وجودش راگرفت، باخـودفکرکرد: اینجا کجاست؟ … همه جا تاریک بود، ازدور صدایی شنیـد،

کمـی دقت کرد، صداي خنده هاي کودکـانه ، باکنجکـاوي فقط نگـاه مـیکرد، درنهایت تعجب سه دختربچه را

…..

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا