دانلود رمان دل آغشته به بوی تو pdf از زهرا برومند با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دل آغشتـه به بوی تـو pdf از زهرا برومند با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا برومند مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان دل آغشتـه به بوی تـو

گـاهی آنقدر عاشق مـی شوی، که عطر معشوق، مـیان تار و پود و

مهر برخـواستـه از قلبت هم، مـی نشیند

این که آنقدر عاشق باشی که دلت به بوی معشوق آغشتـه باشـد عجبی نیست

ولی اگر عشق، ممنوعه باشـد و اگر ها و اما ها را در خـود جای دهد، عجب دارد

دل آغشتـه به بوی تـو، عاشقانه ای از دوست داشتنی دلنشین را

روایت مـی کند دلنشین ولی گرفتار ممنوعه ها!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان اربابی در ایران قدیم مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان دل آغشتـه به بوی تـو

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﯽ رو ﺑﺮداره؛ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﮕﺎر، ﯾﻪ ﻓﻨﺪك و ﺟﺎﺳﯿﮕﺎري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻟﻦ رﻓﺖ

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺧﻮﻧﻪ اش؛ ﺧﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﻬﺶ آراﻣﺶ ﻣﯿﺪاد اﻣﺎ اﻻن

ﻫﯿﭽﯽ ﺟﺰ ﺣﻀﻮر اﻓﺴﻮن ﺑﻬﺶ آروﻣﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد اﻓﺴﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﺮد اﻓﺴﻮﻧﯽ

ﮐﻪ اون ﺑﺮاش ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد اﺷﮑﺎش رو ﭘﺎك ﮐﺮد ﮐﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ دﯾﻮار ﺗﮑﯿﻪ داد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد رو ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺖ اوﻧﻘﺪر زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ

ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ و ﻻزم ﺑﻮد ﭼﺮاﻏﻬﺎ رو روﺷﻦ ﮐﻨﻪ؛ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻓﺴﻮن روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ رو ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ

ﺻﺪاي ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد؛ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ

زﺣﻤﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺟﻮاب دادن رو ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺪه؛ دوﺷﺎﺧﻪ رو از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد،

ﺧﺴﺘﻪ! ﻣﻬﺪي ﮐﻼﻓﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ رو روي ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﺟﻮاب ﻧﻤﯿﺪه اﻓﺴﻮن

ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺑﻪ؟ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدﺑﺰرگ و ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺪي اﻧﺪاﺧﺖ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪوﻧﺴﺖ ﺣﺎل

ﻣﺮدش ﺧﻮﺑﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ! ﻧﮕﺮان ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ! ﻣﻬﺪي آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا