دانلود رمان در آغوش باد pdf از نیلا مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان در آغوش باد pdf از نیلا مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلا مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان در آغوش باد

درموردستاره حکمت که بخاطر چک برگشتی به زندان مـیوفتـه ودراونجا باسرگردامـیرپارسا اشنا مـیشـه و

اونجا اول ماجراهای ستاره وشرطی که زمانی شاکی ستاره برای رضایت مـیگذاره و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مجنون تـو پریناز بشیری

قسمت اول رمان در آغوش باد

در تمام مدت صداي نفس زدن هامو مي شنیـدم احساس مي کردم الانه که قلبم از کـار بیفتـه و ن

قش زمـین شم نمي تـونستم حتي يك لحظه هم به عقب برگردمو و ببینم که داره چه اتفاقي مي افتـه

هواي سردي که در حال دويدن وارد ريه هام کرده بودم سینه امو رو به سوزش انداختـه بود و نفس کشیـدنو

برام سخت تر مي کرد اما بايد مي دويدم و به چیز ديگـه اي فكر نمي کردم تنها راه نجاتم همـین بود

دستام ديگـه قدرت نگـه داشتن پري رو نداشت سر انگشتام بر اثر وجود سرما سر شـده بود و چیزي رو

حس نمي کرد مغزم از کـار افتاده بود ترس تمام وجودمو فرا گرفتـه بود و قدرتمو کمتر مي کرد

نزديكاي ظهر بود و خیابونا شلوغ شايد تنها شانسي که اورده بودم همـین جمعیتي بود که تـو خیابون بودن

اما نبايد ريسك مي کردم بايد مي دويدم و حسابي ازشون دور مي شـدم هنوز دوتا خیابونو رد نكرده بودم که

اولین قطره اشك از گوشـه چشما م سر خـورد و دست خـوش بادي شـد که به صورتم مي خـورد

به محض ديدنشون با تمام قدرت شروع کرده بودم به دويدن حتي يه لحظه هم به اين فكر نكرده بودم

که اگـه بمونم و مقاومت کنم چه اتفاقي مي افتـه فقط دويده بودم و نذاشتـه بودم که دستشون بهم برسه

تمام ذهن و وجودم يكپارچه اسم خدا رو صدا مي زد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان