دانلود رمان دختر خوشگل ولی شیطون pdf از سمانه ملایی نژاد با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر خـوشگل ولی شیطون pdf از سمانه ملایی نژاد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سمانه ملایی نژاد مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اربابی/طنز

خلاصه رمان دختر خـوشگل ولی شیطون

دختری خـوشکل ولی شیطون ک همـین سر به هوایش باعث مـیشـه

یه تصادف بکنه و مسیر زندگیشو عوض کنه ….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عهد شکستـه

قسمت اول رمان دختر خـوشگل ولی شیطون

خدایا چه غلطی بکنم حاال ای خدا بدبخت شـدم .

وجدان _حقتـه دختره ی سرتق خنگ مـگـه کور بودی ؟

وجدان جان لطفا خفه االن حوصله ندارم هاا۰ وقتـه فرار کردنه

تا اومدم پامو بزارم رو گـاز و برم ک وایی خدا این کیه دیگـه چه

هوری  البتـه هوری رو ب خانوما مـیگن ولی من برا اقایونش رو بلد

نیستم همـین جور ک زل زده بودم بهش و براندازش مـیکردم

پسره_ بیا پایین خانوم مـگـه با تـو نیستم بیا پایین

من _خدایا غلط کردم خدایا ندیـدم این کیه دیگـه ….

من پیاده شـدم و تـو دلم ب وجدان گفتم هی وجدان سوره بخـون قران

بخـون برام

وجدان: نه نهال خانوم هنوزود بزار وقتی کشتت اونوقت برات مـیخـونم

من _ خفه دیونه نخـواستم

من_سالم

پسره _سالم خانوم شما ک بلد نیستی رانندگی کنی بیجا مـیکنی مـیشنی

پشت فرمون

من_خـوووو خـوبه حاال نوبرشو اورده با ماشینش …

پسره _هی خانوم کوچولو مثل اینک پولت از پارو باال مـیره با این

لگنت …..

پسره_االن ک زنگ زدم پلیس اومد اونوقت مـیفهمـی ک ماشین من

نوبرشو اورده یا نه !

من _هرغلطی دلت مـیخاد بکن پسره خنگول گودزیال زشت

پسره _چی غلطی کرد ب من مـیگی گودزیال خنگول زشت ؟!

من:یس مشکلیه ؟!

پسره _دختره زبون نفهم زشت بدقـیافه زبونتـو کوتا کن وگرنه خـودم

برات کوتاه مـیکنم ها.

من _نه بابا تـو هیچ غلطی نمـیکنی پرو

پسره :باش االن ک زنگیـدم پلیس اومد اونوقت مـیفهمـی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا