دانلود رمان تله ماه pdf از الف. کلانتری مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تله ماه pdf از الف کلانتری مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان الف کلانتری مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان تله ماه

نفس نفس مـی زد، خم شـد و دست روی زانوانش قرار داد

صدای قلبش در آن همهمه ی تاریکی، پر طنین بود جنگلی “

بی انتـها که به هر کجایش نگـاه مـی کرد، جز سیاهی و ظلمات

چیزی نمـی تـوانست ببیند به هر طرف مـی دویـد، باز به

مردابی مـی رسیـد که هوس بلعیـدن او را به سر داشت

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان تله ماه

نور ماه کـامل، فضا را روشن تر کرده بود سایه ی بلند قد مردی

را دیـد که پشت سرش ایستاده و صدایش آشناتر از هر

:آشنایی، کنار گوشش شنیـده مـی شـد

تا زنده ای، عذابت مـی دم تا زنده ای، داغ رو

دلت مـی ذارم که داغ رو دلم گذاشتی_

ترسیـد و روی زمـین نشست، زیر پایش خالی شـد و اسیر مرداب شـد

دست کمک سوی مرد دراز کرد اما قهقهه ی او،

سکوت جنگل را شکست لحظه به لحظه بیشتر در مرداب فرو مـیرفت و

هیچ گل نیلوفری هم نبود که دستاویزش کند و به

آن چنگ بزند

یمـین بیـدار شو_

با احساس لمس شـدن شانه اش، جیغی کشیـد و چشم باز کرد

دستش روی سینه و موهای پریشانش روی سر شانه هایش

ریختـه بود یک بار پلک زد تا به فضای تاریک اتاق عادت کند

ناله اش به نفس های منقطع کشیـده شـد و احساس سرما

به تمام تنش رسیـد

دانه های ریز عرق روی پیشانی اش نشستـه بود و هنوز هم در

عوالم خـودش به سر مـی برد دست او که روی شانه اش

نشست و نفس های گرمش، روی پوست گردنش

را نوازش داد؛ آب دهانش را به زحمت فرو برد

ناله مـی کردی، خـواب دیـدی؟ستش….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان